สล็อตแตกง่าย ข่าวปลอม! สิทธิรับเงินเสียชีวิต จาก พม. 2,000 บาท

สล็อตแตกง่าย ข่าวปลอม! สิทธิรับเงินเสียชีวิต จาก พม. 2,000 บาท

สล็อตแตกง่าย จากที่มีการเผยแพร่ของข่าว สิทธิรับเงินเสียชีวิต จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2,000 บาท นั้น ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด สิทธิรับเงินเสียชีวิต พม. – (11 พ.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อเสียชีวิตจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. จำนวน 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่า สิทธิที่คนไทยควรรู้และควรได้รับ 

คือ เมื่อประชาชนคนไทยทุกคนเสียชีวิต จะมีสิทธิรับเงินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์คนละ 2,000 บาท ทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

ตาม “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” ระบุว่า มีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย อีกทั้งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศพ ต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยนำเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ มีดังนี้

1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง

2. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ (ศพส.01)

3. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองในแบบ ศพส.01

4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองฯ(ศพส.02) กรณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน

5. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองในแบบ ศพส.02

6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอฯ

7. สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอฯ

8. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบฯ สำเนาทุกฉบับต้องไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาครบถ้วนถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ระบุว่า มีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย อีกทั้งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

สภานิสิต ม.บูรพา ประกาศ ยกเลิกใช้คำหน้าระบุเพศ เพิ่มความเท่าเทียม

สภานิสิต ม.บูรพา ร่อนประกาศ ยกเลิกใช้คำหน้าระบุเพศ เพื่อเป็นความเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นการเคารพเพื่อนสมาชิกสภานิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กประกาศ สภานิสิต 001/2565 ว่าด้วยการ ยกเลิกใช้คำหน้าในการระบุเพศ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร

โดยประกาศที่ว่าด้วยการ ยกเลิกใช้คำหน้าในการระบุเพศ ระบุว่า “ตามที่สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ตั้งแต่ริเริ่มในการผลักดันให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ รวมไปถึงการสวมชุดครุยตามเพศวิถี ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศในมิติอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

เรื่องของการยกเลิกการใช้คำนำหน้าก็ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นการเคารพสิทธิ เสรีภาพของเพื่อนสมาชิกสภานิสิต ทั้งนี้ สภานิสิตพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย” กลยุทธ์สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ขณะนี้ถ้าพิจารณาความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาล นอน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มเปราะบาง ที่มีโรคประจำตัว อายุมาก สล็อตแตกง่าย